Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.


Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

 • IK aan zet! richt zich op loopbaan- en talentcoaching binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. IK aan zet! is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 70480729.


Artikel 3 | Definities

 • Opdrachtnemer is in deze IK aan zet!, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de cliënt die gebruik maakt van de aangeboden diensten van IK aan zet! Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en IK aan zet! over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door IK aan zet! Opdrachtgever stuurt voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.


Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

 • IK aan zet! zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. IK aan zet! heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 • Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer en e-mailadres te gebruiken voor vastlegging in het bestand van IK aan zet! voor administratiedoeleinden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IK aan zet! worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt IK aan zet! zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.


Artikel 5 | Offertes en tarieven

 • Aan oriënterende gesprekken met opdrachtgever zijn geen kosten verbonden. Onder oriënterend gesprek wordt verstaan het eerste kennismakingsgesprek. Oriënterende gesprekken zijn vrijblijvend en vertrouwelijk.
 • Offertes van IK aan zet! zijn vrijblijvend en gebaseerd op informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De door IK aan zet! opgestelde offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. IK aan zet! is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk/per mail binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 • IK aan zet! is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IK aan zet! is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Facturering van opdrachten vanuit organisaties geschiedt bij aanvang van een traject. Dit staat als zodanig in de offerte beschreven. Facturering van particuliere trajecten geschiedt voor 50% bij aanvang van een traject en voor 50% halverwege het traject, tenzij anders overeengekomen.   
 • Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn de door IK aan zet! gehanteerde tarieven exclusief eventuele reis- en verblijfskosten. Per 01-01-2020 is de BTW vrijstelling van toepassing.


Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 • Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte. Betaling dient te geschieden door overmaking aan IBAN NL 22 RABO 03644 97 432 t.n.v. Ilona Klein Heerenbrink. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt IK aan zet! zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien IK aan zet! de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn.
 • Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen twee weken na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij IK aan zet!
 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en IK aan zet! kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 • De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 7 | Duur en beëindiging

 • De overeenkomst tussen opdrachtgever en IK aan zet! kan ten alle tijden op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 • De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Artikel 8 | Annulering door IK aan zet!

 • Wanneer IK aan zet! door overmacht (tijdelijk) verhinderd is om de door haar aangegane verplichtingen na te komen, heeft zij het recht om de nakoming ervan op te schorten of in overleg met de opdrachtgever zodanig aan te passen dat uitvoering mogelijk blijft, zonder in verzuim te zijn. Wanneer nakoming door IK aan zet! blijvend onmogelijk is of langer duurt dan twee maanden wordt de door partijen gesloten overeenkomst ontbonden zonder recht op schadevergoeding voor een der partijen. Indien de begeleiding heeft plaats gevonden voor diensten die nog niet zijn verricht zal IK aan zet! deze binnen redelijke termijn terugbetalen.


Artikel 9 | Het verzetten van coachingsafspraken

 • Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 24 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal IK aan zet! de kosten in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.       
 • Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 • IK aan zet! behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 10 | Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of adviesopdrachten.
 • In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt IK aan zet! zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak IK aan zet! gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en IK aan zet! zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IK aan zet! niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.


Artikel 11 | Aansprakelijkheid

 • IK aan zet! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 • De aansprakelijkheid van IK aan zet! is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
 • IK aan zet! is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 • Elke aansprakelijkheid van IK aan zet! voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.


Artikel 12 | Klachtenprocedure

 • Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de IK aan zet!
 • Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal IK aan zet! zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.